5.2 Una nova iniciativa ES PLA XXI

Un grup divers de persones que vivim en el Pla de Mallorca decidirem constituir una entitat associativa sense afany de lucre, independent, oberta i plural entesa com a un observatori de referència que reflexioni i proposi idees pel futur del Pla i que col·labori amb les institucions públiques i entitats privades.

Amb el suport de la Fundació Iniciatives del Mediterrani es va elaborar una anàlisi FODA que va detectar un conjunt de debilitats i amenaces com la feblesa de l’estructura empresarial, l’envelliment de la població, la poca connexió amb el transport públic, l’atur de llarga durada, l’alt increment del preu del lloguer d’habitatge, un estat de salut de la llengua precari i dificultats en la integració del col·lectiu d’immigrants. I va detectar com a fortaleses i oportunitats l’increment poblacional, un paisatge molt conservat com a una base sòlida per a la transformació agrària, un bon manteniment de la cultura i la gastronomia local, molta demanda de serveis i un bon potencial de creixement sostenible del sector turístic.

Aquesta anàlisi va servir per elaborar un document de proposta ciutadana on es plantejaren tres línies bàsiques d’actuació. La preservació patrimonial (natural, històrica, arquitectònica…); la recuperació d’una activitat agrària viable; l’impuls a la innovació, en referència a les comunicacions, els recursos hídrics, les indústries tecnològiques, el turisme sostenible i la cultura.

Aquestes intencions es concretaren en un conjunt de propostes algunes de les quals són, per exemple, la recuperació d’un mitjà de comunicació per tot el Pla, un pla d’envelliment actiu i solidari, una millora dels equipaments culturals… així com invertir la problemàtica del canvi climàtic en oportunitat. Per presentar aquestes propostes es va celebrar l’assemblea constitutiva de l’associació a Montuïri el passat 7 de març, on es va elegir la Junta directiva, es van inscriure les sòcies i els socis fundadors i col·laboradors i s’aprovaren els estatuts de l’associació.

Una setmana després, el 13 de març, es declarava el confinament per a la pandèmia de la Covid-19 que va suposar un trasbals per a l’activitat de l’associació i un canvi radical per a la vida quotidiana, social i econòmica de tota la societat i també del Pla de Mallorca. Aquest fet inesperat ens obliga a posicionar-nos. Juntament amb les associacions Tramuntana XXI, Palma XXI i la Fundació Iniciatives del Mediterrani hem redactat un document davant l’actual crisi sanitària global que ha posat de manifest la fragilitat dels nostres sistemes polítics, econòmics i socials i la vulnerabilitat de les persones, la qual cosa està derivant en una profunda crisi social i econòmica d’efectes perllongats.

El document elaborat ha matisat i adaptat les nostres propostes fundacionals a la nova situació i s’han definit nous àmbits i noves formes d’actuació.

Manifestam com a prioritat la necessitat de preservar el nostre Sistema de Salut públic i universal, aixi com el conjunt de xarxes de suport i solidaritat amb les persones mes vulnerables.

Constatam l’excessiva dependència del conjunt de l’economia amb el sector turístic, la qual cosa representa un risc massa elevat per a la nostra societat.

Si la nostra proposta inicial ja orientava cap a la diversificació, aquesta nova situació la fa més imperiosa. S’ha de diversificar l’economia; s’han d’impulsar nous sectors de la innovació tecnològica, de l’educació, del medi ambient, de l’agricultura, la indústria i la cultura; s’han de diversificar els models empresarials, posant èmfasi en el valor de l’economia social.

S’ha d’avançar en conceptes com la sostenibilitat i condicionar el bon funcionament econòmic i empresarial als factors mediambientals.

Per aquest motiu feim una crida a la necessitat d’ajustar-se als principis de la transició energètica en el context actual d’emergència climàtica. En aquest context s’ha de prioritzar el sector primari i reforçar el conjunt de xarxes, entitats i empreses que han iniciat amb aquesta crisi un impuls importantíssim al producte local.

Tot això serà possible si reforçam aquelles actituds que ens han mostrat que formam part d’una societat amb sentiment comunitari que afronta el futur amb solidaritat i compromís i que té l’oportunitat de recuperar-se des de la cooperació i el consens per corregir anteriors orientacions viciades, reprendre la necessària recuperació turística i reconduir el model cap a una economia més integrada. Tot amb l’objectiu de millorar la vida de les persones des de responsabilitat ambiental, econòmica, cultural i social.