4.1                   Les Illes Balears tenen per primera vegada més de 1.500 investigadors

L’increment del 2016 respecte al 2015 és del 14,3%, molt per damunt del 3,4% estatal. També som el territori on més augmenta el nombre de treballadors del sector R+D+i: un 11,3%, enfront del 2,5% estatal.

Les Illes Balears varen assolir el 2016 el màxim històric en el nombre d’investigadors. Concretament, hi va haver l’equivalent a 1.538,7 places d’investigadors (Equivalència a Dedicació Plena, EDP), segons les dades de R+D de l’INE. L’increment respecte a l’any anterior (1.346,6 places en EDP) va ser del 14,3%, molt superior a l’increment mitjà del nombre d’investigadors al conjunt de l’Estat, que es va situar en el 3,4%.

D’aquesta manera, i malgrat que el nombre d’investigadors encara representa el 2,50 per cada 1.000 de la població activa (enfront del 5,55 estatal), les Illes Balears compten per primera vegada amb més de 1.500 investigadors totals, la xifra més alta de la seva història. Els anys 2010 i 2014 la xifra va arribar als 1.461,5 i als 1.461,9, respectivament.

També cal destacar que les Illes Balears han estat el territori que més ha crescut en personal en R+D, amb un augment de l’11,3% quan la mitjana de creixement arreu de l’Estat és del 2,5%. Segons l’INE, l’any 2016 a les nostres illes hi va haver 2.005,3 treballadors i treballadores (en EDP) en el sector R+D, enfront dels 1.801,3 del 2015.

Aquestes dades, tot i que encara no s’acosten a les xifres estatals, reflecteixen el notable increment de despesa total en R+D, que a les Illes Balears l’any 2016 va ser del 6,1% respecte a 2015, tot situant-se en la quarta posició del rànquing de comunitats autònomes en creixement de la despesa d’R+D arreu de l’Estat. I consolida la tendència de creixement iniciada l’any 2015 (amb un increment del 4,5% de la despesa total en R+D).

En xifres absolutes, a les Illes Balears l’any passat es varen invertir 94.568.000 € en R+D. Amb la qual cosa, després de la gran davallada dels anys 2012-2014, recuperam les xifres del 2011, any en què s’invertiren 95.819.000 €. En xifres relatives, la despesa del 2016 representa un 0,33% del PIB, mentre que el 2011 suposava un 0,37% del PIB d’aquell exercici.

En aquest sentit, cal tenir en compte que les Illes Balears varen ser la comunitat de l’Estat que més va créixer, amb una variació del PIB del 3,8%, seguida de Madrid amb el 3,7%, i Canàries i Catalunya amb el 3,5%. Aquesta dada de creixement econòmic fa que, malgrat que el creixement en la despesa en R+D hagi estat del 6,1%, només representi incrementar la ràtio del 0,32% al 0,33%.

Des del Govern estam fent cada vegada més esforços per incrementar el nombre d’investigadors i per facilitar la seva incorporació al teixit empresarial, perquè a la llarga això afavorirà el creixement de la despesa global en R+D. Valoram positivament que les polítiques d’impuls progressiu de la inversió en R+D estigui donant resultats.

Les Illes Balears necessiten augmentar la presència d’investigadors i de treballadors altament qualificats, que encara és baixa en relació a les mitjanes espanyola i europea, per tal de solucionar una de les principals febleses de la nostra economia i incidir en la diversificació econòmica i en la creació de llocs de feina de qualitat.

L’increment més alt de l’Estat en despesa empresarial en R+D

Una altra dada destacable de les dades de despesa en R+D del 2016 a les Illes Balears ha estat el gran increment de la despesa empresarial, que fins ara ha presentat unes dades relatives molt baixes en comparació al pes de la inversió privada en R+D al conjunt de l’Estat.

Cal destacar que la despesa en R+D es divideix entre la inversió feta per Universitats, Empreses i Administració pública. El Govern actual ha fet una aposta important per incrementar especialment la despesa en el sector empresarial, que té un pes és ínfim pel que fa a inversió (especialment si es compara amb el pes que té aquest sector tant a escala estatal com europeu). Les dades de l’INE apunten que l’increment de la inversió empresarial en R+D situa les Illes Balears com la comunitat que més ha crescut en aquest indicador: la inversió privada ha augmentat un 41% l’any 2016, cosa que suposa passar d’un pes relatiu sobre la despesa total del 15,2% l’any 2015 a un pes del 20,2% aquest any 2016.

Aquesta dada és molt positiva, ja que la inversió pública ha de ser un al·licient per activar la inversió privada, que ha d’esdevenir el motor principal de l’activitat econòmica de R+D per avançar cap a la diversificació del model. En aquest àmbit, encara tenim molt de recorregut, ja que la mitjana estatal situa en el 53,98% el pes de la despesa empresarial en R+D.