2.6. XIN XIRINEU EN LA SEVA MILLOR VERSIÓ:COOPERATIVA

Una experiència de transformació d’empreses en plena pandèmia

Xin-Xirineu, com a centre educatiu ubicat a Santa Margalida, va néixer el 2014 de la mà de dues germanes implicades en el món educatiu i sobretot en l’etapa 0-3 anys: na Joana Maria Monjo formada en psicologia i na Margalida Monjo formada en filosofia i educació infantil. Des del seu naixement ha anat creixent i evolucionant, el que ha dut a passar per diferents etapes. Fa uns anys, un canvi va fer que quedés sols en mans de na Joana Maria. Al llarg d’aquesta evolució diferents professionals han conegut i format part de la família Xin-Xirineu i ens adonàvem que la forma de funcionar era la d’un equip en el qual totes participàvem en la presa de decisions, partint des d’una transparència, una implicació personal i una corresponsabilitat. Per això, en plena crisi de pandèmia, el 2020, decidírem associar-nos i formar equip: a més de na Joana Maria, tenim na Maria Magdalena Rosselló i n’Antònia Maria Perelló, formades en el món educatiu. Per nosaltres, l’important són les persones i el treball que podem aportar cada una i per això, l’octubre de 2020 iniciàrem una etapa en la qual qualsevol treballadora tendrà la possibilitat de decidir si integrar-se com a sòcia sense una gran despesa i formar així un bon equip amb major estabilitat. El que tenim clar és que juntes som molt millors: unint esforços podem oferir serveis de major qualitat, podem perfeccionar la nostra tasca dins el món de l’educació i a més donar major visibilitat a l’etapa 0-3 i reivindicar-ne la importància.

Per tant, en plena crisi pandèmica ens vàrem transformar en el que més ens vàrem sentir representades: en microcooperativa. Les circumstàncies varen voler que aquest canvi no vengués sol, sinó que alhora agafàrem la gestió d’un altre centre, una escoleta de Can Picafort. Així, actualment gestionam dos centres: Xin-Xirineu Santa Margalida i Xin-Xirineu Can Picafort.

Els centres Xin-Xirineu ofereixen serveis educatius que alhora faciliten la conciliació de la vida familiar, laboral i personal. Un d’aquests és el Servei Educatiu per a infants de 0 a 3 anys. A més d’assegurar el benestar dels infants i la satisfacció de les seves necessitats durant el temps d’estada en el centre, es pretén donar una estimulació del seu desenvolupament basada en el respecte de la individualitat i el ritme propi, i la concepció de globalitat del desenvolupament. Xin-Xirineu es caracteritza per la flexibilitat i tothom hi és benvingut, sense cap discriminació ja sigui social, cultural, econòmica i/o ideològica.

Xin-Xirineu Santa Margalida és un centre educatiu petit i familiar en procés d’adaptació per tal de formar part dels centres autoritzats per la Conselleria. Xin-Xirineu Can Picafort és més gran i amb una major oferta de places i ja té l’autorització per part de la Conselleria. A més, forma part de la Xarxa educativa complementària a la Xarxa d’escoletes públiques. Això suposa un compromís amb la Conselleria que garanteix una major qualitat del servei, i accés per part de les famílies a serveis públics, alhora que a convocatòries d’ajuts.

El nostre projecte educatiu té com a objectiu principal afavorir el desenvolupament integral dels infants en els seus primers anys de vida, dirigint-se a aspectes biològics, motrius, cognitius, afectius i socials. Per tot això, és de gran importància la llibertat i el respecte en tant al moviment, a la iniciativa pròpia de l’infant i al seu ritme. A més, també es pretén estimular la creativitat i la imaginació de l’infant com a font de grans aprenentatges.

En tot això, els adults es presenten com a figures coparticipants, guies, acompanyants i observadors. S’han d’encarregar de crear climes i relacions afectives, a més de disposar espais de per si estimuladors i provocadors de curiositats.

De tota manera, tenim clar que tot això es pot dur endavant exitosament si hi ha una estreta relació amb la família, convidant-los a participar i col·laborar, i tenir com a resultat una experiència més rica i coherent.

A més d’aquest servei, a Xin-Xirineu oferim també servei d’extraescolars, tallers infantils i familiars, xerrades, servei de psicologia i logopèdia, entre d’altres.

En resum, Xin-Xirineu va néixer amb nom de cançó de falda i amb aquest mateix nom es va convertir el setembre de 2020 en cooperativa. El nostre punt de partida és que “les dificultats es poden convertir en oportunitats”. A partir d’aquí, tenim clar que hem començat una gran etapa en la qual volem donar el millor de nosaltres en el món de l’educació i, principalment en l’etapa 0-3, lluitant en equip perquè aconsegueixi ocupar el lloc que li correspon en la nostra societat i en el nostre sistema educatiu.