T2 L’Educació pública, una oportunitat per a la nostra ciutat

Els darrers 50 anys la nostra ciutat ha viscut canvis econòmics, socials, demogràfics i culturals importantíssims. Entre ells destaquen la transició ràpida d’una economia de base industrial a una altra centrada en el turisme; l’arribada de milers de persones procedents d’arreu del món; l’aparició dels treballadors i treballadores de la indústria turística; noves formes de socialització; i el procés de minorització de la llengua pròpia, la llengua catalana. Aquest nou model ha generat una societat socialment i culturalment desvertebrada, amb poca xarxa associativa, poca cohesió social i, en suma, amb poca consciència de col·lectivitat.

I és aquí on l’escola pública té un paper fonamental per garantir la igualtat d’oportunitats, la cohesió social, la convivència i la creació de consciència de país entre els nous palmesans i palmesanes. Persones amb orígens molt diversos s’han format en els nostres centres educatius i, gràcies a la feina dels i les mestres i al compromís dels pares i les mares, han pogut construir el seu projecte de vida, prendre consciència dels seus drets i deures com a ciutadans i ciutadanes i tenir contacte amb la llengua i la cultura pròpies de Palma. Això els ha permès accedir a la plena ciutadania, que no ve marcada per l’origen, sinó pel seu compromís amb la ciutat, que és el compromís amb el benestar de les persones que hi viuen.

Aquest paper integrador de l’escola pública va quedar clar quan més de 100.000 persones es varen manifestar contra la política de retallades educatives i d’atacs a la nostra llengua del govern Bauzá. Pares i mares, alumnes, mestres, professors i professores es varen mobilitzar per demostrar que l’escola és fonamental per a la nostra societat.

Des de MÉS-Estimam Palma tenim molt clar el nostre model educatiu, basat en una escola pública, laica, de qualitat i en català. La legislatura passada va ser la de la represa després dels quatre anys de Bauzá, amb un augment de les inversions en equipaments i infraestructures i la recuperació de les plantilles. Aquesta ha de ser la de la consolidació d’un nou model, que s’ha de continuar construint sempre amb el consens de la comunitat educativa.

Des de MÉS-Estimam Palma reivindicam el paper dels ajuntaments en la construcció d’aquest model. Per això des de la regidoria d’Educació feim feina per dotar la ciutat d’una oferta educativa adequada a les seves necessitats, que corregeixi els desequilibris territorials i les desigualtats socials. Volem una escolarització equitativa, que garanteixi la igualtat d’oportunitats i que creï ciutadans i ciutadanes lliures, crítics i creatius. Per això reforçarem la xarxa pública a través de la construcció de noves escoles i escoletes que ajudin a la conciliació de la vida laboral i familiar; millorarem el manteniment dels centres i la dotació de material escolar, perquè alumnes de tots els barris tenguin les mateixes oportunitats; i modificarem la zonificació escolar per garantir una escola de barri a la qual tothom pugui anar-hi caminant.

Des de MÉS-Estimam Palma pensam que l’educació pública és una gran oportunitat per a la nostra ciutat. Que en un moment de crisi com l’actual és quan cal reforçar els serveis públics per no deixar ningú enrere. I que el repte al que ens enfrontam, continuar construint una escola pública laica, de qualitat i en català, és un dels més importants que tenim com a societat.