T1                    Més municipalisme al Consell de Mallorca

Ja han passat prop de tres anys d’aquesta legislatura, prop de tres anys d’ençà que MÉS presideix el Consell de Mallorca. No cal dir que des del primer moment apostàrem pel desenvolupament local, pel suport tècnic i econòmic als Ajuntaments de Mallorca que es trobaven immersos en una profunda crisi, tant per les dificultats econòmiques com per la intervenció de l’Estat Espanyol mitjançant la llei Montoro que ha suposat un control econòmic i financer dels Ajuntaments, absolutament limitats a l’hora de poder fer Inversions profitoses i també per la dinamització de les economies locals com a font de benestar per la ciutadania i instrument de millora de la mateixa estructura municipal.

L’esforç econòmic i humà que ha fet el Consell de Mallorca aquesta legislatura ha estat importantíssim, però sempre valorant i tenint com a referent les necessitats dels Ajuntaments i procurant també potenciar polítiques municipals dirigides a fomentar la sostenibilitat, la lluita contra el canvi climàtic, l’accessibilitat i com ja he dit, la dinamització de les economies locals procurant en tot el possible que els recursos aportats als Ajuntaments es distribuïssin dins el mateix municipi o dins la nostra illa, facilitant l’accés, per les característiques pròpies dels projectes subvencionats, a les empreses d’àmbit illenc o local.

També hem procurat facilitar al màxim la gestió i donar liquiditat als Ajuntaments i per això hem aplicat la política d’avançar el pagament de les ajudes des d’un 50-80% en el moment de l’adjudicació de les subvencions i la resta a mesura que anassin realitzant i justificant l’actuació, així hem evitat el més que possible endeutament municipal per poder pagar com marca la llei els projectes i les obres a les empreses contractistes. Hem introduït també l’obligatorietat de clàusules socials i mediambientals als plecs de contractació lligant així als contractistes al repartiment de la riquesa i a la preservació del medi.

Una altra de les nostres preocupacions ha estat que el gruix de les ajudes arribàs a tots els Ajuntaments de Mallorca ampliant les

convocatòries a tots els Ajuntaments i també Palma, això si, donant una certa preferència als més petits que són sempre els que més mancats de recursos es troben.

Hem reforçat el SAT (Servei d’Assistència Tècnica) tant en l’àmbit jurídic com econòmic amb dos contractes programa i incorporant dos tècnics més i hem posat al servei dels Ajuntaments tot el nostre equip tècnic d’arquitectes i enginyers oferint en una convocatòria oberta tot l’any, la redacció dels projectes i la direcció de les diverses obres.

Si ens posam a quantificar econòmicament les ajudes, ens trobam que aquesta legislatura, sense contar el 2019, el Consell de Mallorca haurà aportat als Ajuntaments més de 91 milions d’euros, 4,5 dels quals corresponen a Palma i la resta repartit entre tots els altres, és a dir, una mitjana de més d’1,6 milions per cada Ajuntament. Si ho distribuïm per anys, es pot veure perfectament la progressió: 11milions el 2015, 15,5 milions el 2016, 35,6 milions el 2017 i 29 milions pressupostats el 2019 que s’incrementaran en les incorporacions de romanent una vegada tancada la liquidació del pressupost del 2018.

Els conceptes de distribució són diversos, des de Desenvolupament Local hem aportat 42 milions en quatre Plans Especials d’Inversió per obres i serveis de competència municipal i aquí hi podem incloure des de les diverses infraestructures fins a la compra de solars, edificis o maquinària destinada a serveis municipals; 6 milions per ajudar als ajuntaments de menys de 10.000 habitants a pagar la despesa corrent; 5,5 milions per adquisició de vehicles elèctrics i projectes d’estalvi energètic; 20 milions en un Pla Especial per Inversions Financerament Sostenibles destinats també a detectar i resoldre fuites d’aigua, fer accessibles els espais i edificis municipals, a projectes d’estalvi energètic i a arranjament de camins públics que connectassin diversos nuclis de població i aquest any 2018 estam preparant una convocatòria pels Ajuntaments adherits al PACTE DE BATLES dirigida sobretot al foment de la lluita contra el canvi climàtic que estarà dotada amb 600.000 euros.

Però també des dels altres Departaments s’ha fet un esforç per donar cobertura a altres necessitats locals; 14 milions d’euros per un Pla d’Adequació d’Instal·lacions esportives en tres anys i gestionat pel Departament de Cultura i Esports marquen el projecte més ambiciós.

Però no hem d’oblidar també des d’aquest mateix departament les ajudes per la restauració de patrimoni públic i adequació de biblioteques i museus municipals o per activitats culturals; ajudes per projectes de foment de la igualtat i la participació des del Departament de Presidència, per la promoció econòmica i el foment de la promoció turística des del Departament d’Economia, adequació de punts verds i neteja d’abocaments d’enderrocs des del Departament de Medi Ambient o el finançament de projectes de dinamització juvenil que es posaran en marxa aquest any una vegada rebudes les transferències del Govern de la Comunitat Autònoma, suposen també una important aportació de recursos als Ajuntaments per donar cobertura a les seves necessitats.

En definitiva, mai els Ajuntaments de Mallorca havien rebut tants de recursos i tampoc mai s’havien marcat tant els objectius generals que es pretenen assolir i tot això, acordat amb els mateixos Ajuntaments en el marc de l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca que ha tornat a esser el vertader espai de diàleg i consens del municipalisme.