Suspesa la suspensió El CES torna a funcionar

Malgrat sembli un joc de paraules, aquesta és la fórmula legal que en forma d’acord, va haver d’adoptar el Consell de Govern el 29 d’abril de 2016, per deixar sense efecte la suspensió del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, que realitzà el govern de Bauzá per la llei de 27 de desembre de 2012. El CES és un òrgan reconegut per l’Estatut d’Autonomia. Per dissoldre’l calia reformar l’Estatut. Bauzá tenia majoria absoluta en l’anterior legislatura, però no la majoria qualificada suficient per a poder reformar l’Estatut. Per això va suspendre el CES i no va poder procedir a la seva voluntat de dissolució.

L’excusa era la necessitat de fer retallades. La realitat era que el CES era un òrgan incòmode per a les seves pretensions de comandament absolut. Pels que no coneguin el funcionament del CES, convindria recordar la seva composició. Està constituït per tres grups de feina. El grup I el formen les patronals, en el nostre cas 9 representants de CAEB i 3 de PIME Balears. El grup II el formen els sindicats que tenen al menys, més del 10% del conjunt de delegats sindicals electes de les Illes, el que fa que actualment siguin 6 consellers de la1 UGT i 6 consellers de CCOO. El grup III és molt més divers, i està format per 4 experts anomenats per cadascun dels consells insulars, 1 expert anomenat pel govern, 1 representant de la FELIB, 1 representant de la UIB, 1 representant del GOB, 1 representant de la Unió de Pagesos, 1 representant de La Defensa (associació de consumidors), 1 representant de l’economia social, 1 representant de la Confraria de Pescadors. 36 consellers que formen el Plenari, a més del President i del Secretari General que tan sols té veu i no té vot.

Formalment el CES tingué la seva sessió constitutiva el 19 de juliol de 2017. Més d’un any des de la seva posada en funcionament legal. Un any per a treballar consensos i aconseguir que tots els grups fessin les seves propostes per nomenar els seus consellers. Un any per cercar els perfils de les persones que podrien portar la Presidència i la Secretaria General de la institució. El que subscriu Josep Valero, va ser anomenat pel govern com a Secretari General del CES en el BOIB de 24 de juny de 2017. Finalment Carles Manera i Urbina fou proposat com a president del CES pel govern, ratificat per votació secreta dels 2/3 de membres del Ple en la seva sessió preliminar del 26 de juny, i proclamat oficialment com a president del CES al BOIB de l’1 de juliol. La sessió formal de presa de possessió del càrrec fou el 5 de juliol al Consolat de Mar.

El CES de les Illes Balears té unes funcions d’assessorament i de consulta, preceptiu o voluntari segons els casos, sobre els projectes de llei, decrets, normes reglamentàries, que proposin el govern de les Illes Balears o els consells insulars quan actuen amb competències autonòmiques, sobre temes que facin referència als aspectes econòmics, socials i mediambientals de les Illes Balears. També pot realitzar estudis per iniciativa pròpia. I especialment rellevants, han estat les publicacions de les seves Memòries anuals sobre la situació de la realitat econòmica i social de les nostres Illes, degudament visibles a la pàgina web de la institució www.ces.caib.es

Però especialment és un lloc de trobada de representants de la societat civil i de les administracions, pensat per tal de generar anàlisis compartides, diagnòstics comuns i propostes d’actuacions consensuades. No és doncs un lloc del qual calgui esperar lloances incondicionals, ni urgències de tramitació administrativa. Políticament la seva prioritat és intentar arribar al consens entre els seus membres. I si no es pot arribar a aconseguir-ho, pactar fins i tot la manera d’expressar el dissens. És comprensible que molestés com a institució al PP i a la seva manera absolutista de governar en la passada legislatura. Cospedal a Castella La Manxa i Bauzá a Les Illes varen voler ser els alumnes avantatjats en pretendre dissoldre els CES autonòmics. La seva prepotència ens ha dut en el cas de les Illes, a una interrupció lamentable de la bona feina que estava fent una institució com el CES de les Illes Balears. Un CES que per cert, estava inspirat en el seu funcionament intern, en les estructures del CES de l’estat, dels altres CES autonòmics i del mateix CES europeu.

No és fàcil com es pot comprovar, posar en funcionament i en rodatge, el que una malifeta autoritària del govern Bauzá, va poder fer en tan poc temps. El CES ha de recuperar el seu personal, posar en funcionament el seu procediment administratiu, treballar en una seu provisional habilitada a la Conselleria de Treball de la plaça de Son Castelló, recuperar la seva visibilitat funcional i institucional. Construir sol ser sempre més dificultós que destruir. Però els ànims hi són i hi ha voluntat i idees per fer del CES un organisme que estigui al servei de la ciutadania. Per això la seva posada en funcionament era un dels Acords del Canvi i un compromís de l’actual govern. I afortunadament, la cooperació intergovernamental, també en aquest cas, ho ha fet possible.