La Xarxa per a la inclusió social

Són moltes les vegades que entre tertúlies d’amigues i amics, llocs de feina i reunions amb diferents professionals, s’ha sigut una casualitat que ens han demanat explicació sobre la Xarxa EAPN. Aquesta vegada ens ho han demanat des de la revista L’Altra mirada i aquí teniu alguns trets i explicacions perquè ens conegueu un poc més:

L’EAPN – European Anti Poverty Network (Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social) és una coalició independent constituïda per més 29 xarxes nacionals i 18 organitzacions d’àmbit europeu involucrades en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social. Aquesta coalició fou creada en el desembre de 1990 per organitzacions que treballaven dins la Unió Europea amb persones que viuen en situació de pobresa i exclusió, convertint-se en un òrgan de consulta per part del Consell d’Europa. EAPN és, també, soci fundador de la Plataforma Europea d’Acció Social. Té la seva seu a Brussel·les (www.eapn.eu)

EAPN està compromesa en l’eradicació de la pobresa i l’exclusió social, defensant que aquelles persones que sofreixen aquestes característiques puguin exercir els seus drets i deures, així com rompre amb el seu aïllament i la seva situació. Té com a objectiu principal situar ambdues qüestions en el centre dels debats polítics de la Unió Europea.

EAPN dintre d’aquest marc europeu queda situada, també, en l’ESTRATÈGIA 2020 per la qual EUROPA marcà 5 objectius concrets per aconseguir el seu objectiu de creixement intel·ligent, sostenible i integrador. Entre aquests hi trobem un objectiu explícit de reducció de la pobresa així com d’altres objectius socials claus (augment de l’ocupació i reducció de l’abandonament escolar) i 7 iniciatives emblemàtiques, com la plataforma Europea contra la Pobresa (EPAP).

A l’Estat espanyol, la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social EAPN-es neix el 1990 i es refunda en el 2004. Té la seva seu a Madrid. Actualment hi prenen part 19 Xarxes autonòmiques en el si de les quals hi poden trobar-se tot tipus d’organitzacions tan diverses com fundacions, federacions, associacions locals, sindicats, autonòmiques i locals i 16 entitats d’àmbit estatal, totes elles de caràcter no lucratiu i amb un component comú: la lluita contra la pobresa i l’exclusió social.

Entre els seus objectius es troba el d’implantar un mètode de treball en xarxa per tal d’unir esforços conjuntament per la consecució de majors i millors resultats en l’esmentada lluita per l’eradicació de la pobresa i exclusió social a Espanya.

En el nostre entorn local, EAPN-ILLES BALEARS, nascuda l’any 2005, és una coalició autònoma, democràtica i participativa d’ONGs de la nostra comunitat autònoma que treballa de forma conjunta i coordinada amb EAPN.es i EAPN.eu en la mateixa línia de combatre la pobresa i l’exclusió social en el nostre entorn i amb el mateix objectiu de situar aquestes dues qüestions en el centre dels debats polítics en l’àmbit local, autonòmic, estatal i europeu.

Actualment agrupa a 27 Entitats sense afany de lucre que atenem, en el nostre territori, a 80.000 persones. Comptem amb 1.500 treballadors/es i 6.000 voluntaris/es i amb un moviment econòmic de 50 milions d’euros.

Els nostres òrgans de govern són l’Assemblea General encarregada de fer el Pla general de treball, la Junta directiva que desenvolupa aquest pla i els 5 grups de feina o comissions que realitzen les accions concretes.

Treballem amb la visió d’arribar a ser la Xarxa referent en l’àmbit polític i social, sensibilitzadora dels drets de les persones més vulnerables i intentem establir mecanismes de relació i coordinació entre diferents Entitats i Xarxes perquè promoguin i facilitin la inclusió dels col·lectius més vulnerables dins la nostra societat.

Tot això referendat amb uns valors que volem que ens defineixin:

 • Respecte cap a les persones que atenem com a sers únics i irrepetibles.
 • Innovació dinamisme i voluntat de millora contínua… cercant de manera permanent solucions de futur possibles i sostenibles.
 • Promoció de la participació de les persones vulnerables amb la finalitat de promoure polítiques i activitats a partir dels seus interessos.
 • Cooperació i corresponsabilitat com a ajuda mútua entre les Entitats per tal d’assolir el nostre objectiu comú.
 • A partidisme, la Xarxa ha de ser independent de qualsevol opció política.
 • TRANSPARÈNCIA entesa com a manera de fer les coses de forma clara, sense dobles intencions, amb harmonia amb la resta de principis.

Des d’aquesta visió i valors tenim marcats cinc objectius prioritaris que són:

 • Conèixer el context social de les Illes Balears i les prioritats per promoure el canvi.
 • Desenvolupar accions de lluita contra l’exclusió social a les Illes Balears.
 • Establir mecanismes de relació i coordinació entre les diferents entitats que treballen amb persones en risc d’exclusió social.
 • Articular unitàriament la representació i interlocució enfront de les distintes administracions, de tal manera que es puguin defensar els interessos generals dels col·lectius desfavorits de forma coordinada.
  Per altra part, un altre punt fort de treball que, també ens ve marcat des dels objectius de l’EAPN-es, és el de contribuir en l’estructuració del Tercer Sector Social i a la millora del seu enfortiment. La nostra Xarxa hi forma part des de l’any que es constituí, el 2010 i hi ha estat, fortament lligada i participant en diversos fòrums i òrgans relatius al Tercer Sector Social com són la Plataforma del Tercer Sector, el Fòrum d’Agents Socials, la Plataforma d’ONG d’Acció Social, el Consell Estatal d’ONG s d’Acció Social, l’Aliança contra la Pobresa, entre d’altres… Actualment ostenta la VICEPRESIDÈNCIA dins la Plataforma.

Després 12 anys de feina i procés, les nostres actuacions assolides són les següents: Pactes de treball i acció amb els distints grups polítics que conformen les diferents Administracions públiques i el Programa Caixa pro infància.

Els tres PACTES amb els distints grups polítics, el Pacte amb el Parlament de les Illes Balears, el del Consell de Mallorca i el Pacte Municipal amb l’Ajuntament de Palma foren signats i rectificats entre l’octubre del 2014 i el juliol del 2015. En tots i cada un d’ells s’ha constituït la Comissió de seguiment del Pacte i s’ha arribat als següents acords:

El seu Objectiu és assumir com a política transversal i com a prioritat:

- la reducció de la pobresa, integració social i laboral dels grups en risc d’exclusió i assegurar que les polítiques econòmiques no generin més pobresa i desigualtat.

- Garantir a tota la ciutadania, igualtat d’accés a drets, recursos i prestacions bàsiques als diferents territoris

- Consensuar els drets bàsics de les persones (alimentació, habitatge, accés a la sanitat…) definint les mesures i donant cobertura econòmica a les que se’n deriven.

Aquestes línies d’acció, entre d’altres, s’han traduït, ja, amb accions concretes: la instauració de la Renda Social Garantida; garantir el dret d’estar empadronat; dret a tenir certificat de vulnerabilitat, disposar de major pressupost per cada municipi per situacions de vulnerabilitat; garantir sostre i habitatge amb lloguers socials; clàusules socials amb la Contractació pública… a la nostra Comunitat autònoma amb el Pacte del Parlament, el Pla de xoc contra la Pobresa amb el Consell; Taula de pobresa energètica, s’ha revisat la cartera dels Serveis Socialss de l’Ajuntament de Palma tenint en compte les aportacions de EAPN…, etc, etc.

Amb els tres Pactes es van donant passes i estam negociant acords per arribar a polítiques de convenis, concerts i contractació pública.

Finalment el PROGRAMA CAIXA PRO INFÀNCIA, amb 10 anys de vigència, del qual l’Entitat Coordinadora a Mallorca és EAPN-IB. Es planteja com un projecte ampli de transformació i millora en què hi ha compromesos diferents agents socials, institucions i administracions públiques de cada territori. Comprèn el treball de 13 Entitats que pertanyen a la Xarxa i diferents Administracions públiques. La funció d’aquestes Entitats és la de coordinar tots els agents que hi prenen part i són les prestadores dels serveis en les diferents zones (12 a Palma i 2 pobles: Manacor i Inca).

L’objectiu del Programa és garantir la promoció socioeducativa d’infants de 0 a 18 anys en risc o situació d’exclusió, mirant d’assegurar que, malgrat les dificultats, tinguin la porta oberta a un futur millor i gaudeixin de les mateixes oportunitats que la resta.

El seu Pressupost per aquest curs 2016/17 arriba a 1.443.893,00 €. La despesa total en el període 2007-2017 és de 13.000.000,00 €

Quines accions realitzem?

- Serveis Pro educació + Serveis Pro Salut. Entre ells trobem: Reforç educatiu i equipament escolar. Centres oberts (activitats lúdiques, Campaments i activitats d’estiu).

- Tallers familiars amb suport a les famílies per garantir als seus fills un nivell de benestar físic i psíquic òptim. Alimentació i higiene infantil. Ulleres i audiòfons. Suport psicològic.

El que es pretén amb el Programa és contribuir a sensibilitzar i mobilitzar a la societat en l’eradicació de la pobresa infantil donat que el percentatge d’aquest col·lectiu ha augmentat els últims anys en la majoria dels països desenvolupats, Espanya i Mallorca inclosos, convertint-se en la màxima prioritat de tot el nostre treball.

Les dades de les persones ateses el 2016 a Mallorca has estat: 1.688 Famílies i 2.583 Nins/es, joves i al·lotes.

Tot i això ens queda molta feina per fer perquè, les darreres dades que ens han donat a conèixer a les nostres Illes Balears, territori enriquit per la vaca grassa del turisme, no són gaire encoratjadores sinó més aviat vergonyoses: un 26,3% quasi 300.000 persones en situació de vulnerabilitat i risc de pobresa; 10,49% quasi unes 115.000 persones en pobresa extrema amb menys de 332,00 € al mes. És clar que, després de la forta crisi soferta entre el 2011-15, la recuperació és molt feble, més bé, per ser justs hem de parlar de cronificació de la pobresa i exclusió social a les nostres Illes.

El nostre compromís des d’EAPN-IB és una carrera que avança i en la qual no podem defallir. El punt d’arribada és la igualtat d’oportunitats per a totes les persones. Perquè aquests reptes arribin a fer-se realitat es fa molt necessari el diàleg, el consens, els PACTES per tal d’arribar a un nou model polític i social que vetli per una vida digna de totes les persones per tal d’aconseguir una societat més justa i cohesionada.