Consell Escolar de Marratxí

Tinc l’honor de ser el representant titular de l’Ajuntament de Marratxí en el Consell Escolar de Mallorca (CEM). Una proposta aprovada per un Ple Municipal de resultes dels acords previs de l’Assemblea de Batles i Batllesses de Mallorca. Pel meu nomenament es va tenir present la meva experiència anterior tant en el CEIB representant a COAPABalears, com en el mateix Consell Escolar Municipal quan representava a les APIMAS del terme. Aina Amengual, la regidora d’Educació i serveis socials de l’Ajuntament és la representant suplent.

L’Ajuntament va voler participar de la filosofia del Consell de Mallorca, de potenciar amb un perfil propi al Consell Escolar de Mallorca (CEM), que havia quedat hibernat en l’anterior legislatura. Per tal de potenciar específicament aquest òrgan de participació, era important posar a un representant que hi pogués dedicar un temps i uns esforços, sense distreure la prioritat de la gestió pròpiament municipal. Precisament aquesta disponibilitat, va permetre que els altres representants dels Ajuntaments de Mallorca presents al Consell Escolar de Mallorca, m’elegissin per ser el seu representant a la Comissió Permanent de l’esmentat CEM.

Dues prioritats de treball s’ha marcat el CEM: Participar activament en la planificació del mapa escolar de Mallorca i ajudar a construir comunitat educativa des de la base municipal. És a dir, evitar reproduir una dinàmica de mimetisme respecte al funcionament del CEIB, i per tant, incidir en la seva funcionalitat i utilitat, especialment per a coordinar i potenciar les propostes de les comunitats educatives municipals de Mallorca.

Agora.Xtec.cat

Amb coherència amb aquesta filosofia, vaig demanar a la regidora d’Educació i Serveis Socials de l’Ajuntament de Marratxí, per a poder participar com a convidat amb veu i sense vot a les sessions del Consell Escolar de Marratxí (CEMa). Volia informar de la meva tasca i dels meus posicionaments en el CEM als consellers municipals i, a la vegada, escoltar les propostes o suggeriments que volguessin fer arribar al CEM.

El 6 d’abril vaig poder assistir a la meva primera sessió del CEMa, com a representant municipal al CEM, em va sorprendre agradablement la presència continuada a tota la sessió del Batle Joan Francesc Canyelles. I vaig poder constatar la bona feina de la regidora Aina Amengual. Una assistència nombrosa, debats francs, directes i amb voluntat constructiva. Vaig informar de les meves propostes respecte a les modificacions al reglament del CEM i de les idees d’afavorir com a mínim una reunió anual de regidors i regidores d’educació dels ajuntaments de Mallorca, i de realitzar de manera periòdica jornades de treball o trobades entre els diferents consells escolars municipals de Mallorca. Idees que foren acceptades pel plenari.

Per la meva part vaig apuntar algunes de les problemàtiques que es debateren i que poden tenir també una certa repercussió en l’àmbit insular. Per una banda la necessitat de lligar racionalment les rutes de transport gratuït de l’ensenyament obligatori amb la planificació de les zones educatives. En el cas de Marratxí és més que necessari i segurament és extrapolable a altres indrets.

Em va semblar prou adient la presentació de l’inventari d’espais municipals d’equipaments esportius, d’equipaments municipals educatius, d’equipaments educatius no municipals, d’equipaments municipals socioculturals i la proposta de reglament per al seu ús. Em sembla una bona pràctica a comentar per a altres indrets si no la porten a terme.

Constatar la necessitat de noves infraestructures educatives en el terme, que han fet que al CEIP Ses Cases Noves, s’hagin demanat la instal·lació de mòduls prefabricats per a poder atendre les necessitats d’escolarització.

I finalment donar a conèixer al conjunt de la comunitat educativa de Mallorca la magnífica experiència del Programa Educatiu «Aprenem a participar» un programa realitzat aquest curs escolar 2016-2017, dirigit en principi a 16 línies o grups de primària de 9 escoles de Marratxí, en el marc del projecte «Marratxí, amiga de la infància»

La proposta educativa té la intenció d’oferir continguts pedagògics que contribueixin al fet que els nins i nines siguin coneixedors del rol que juga l’Ajuntament i els serveis municipals en el seu dia a dia quotidià. L’impuls de processos participatius amb infants i joves a l’administració local, permet fomentar una doble tasca:

– Una tasca educativa, aprenent a treballar amb valors, principis i regles de joc democràtics, com el consens, el diàleg, la deliberació, el respecte per l’altre, el bé comú, la consciència de col·lectivitat, de comunitat… S’aprèn doncs a practicar la democràcia.

- Una tasca transformadora, en crear espais on ells puguin aportar, opinar, construir o prioritzar propostes per a què el municipi esdevingui més accessible i habitable per a tothom. La participació dels infants i joves és un dels referents en el marc de les pedagogies actives.

L’avaluació detallada del resultat de l’experiència va ser valorada molt positivament per tots els assistents. Totes les escoles públiques, concertades i privades del municipi hi participaren. Es va fer constar que les dues escoles d’educació especial ubicades al terme no hi participaren i es recollí estudiar la manera de poder fer-ho factible en futures edicions, en la idea de fomentar l’escola inclusiva. Agora.Xtec.cat

A part dels debats a cada centre, hi hagué una sessió de debat dels alumnes de cada escola a la sala de plens del consistori amb el Batle i alguns regidors. Es va fer notar les diferents percepcions de la realitat municipal i de les vivències amb elles relacionades, segons les diferents zones de residència dels alumnes. Un tema de gran importància per a la cohesió interna d’un municipi tan dispers territorialment, com és Marratxí. També es prengueren notes de les propostes i suggeriments dels infants que sorgiren en els debats.

En definitiva, una bona sessió de treball que a parer meu, ratifica l’encert de l’enfocament de la feina que vol fer el Consell Escolar de Mallorca, i que com no pot ésser d’altra manera, ha de partir de la solidesa de la feina de base dels Consells Escolars Municipals. Així és com en el dia a dia, es construeix de veritat comunitat educativa.