7.1 Bàrbara Sagrera AntichCorpus de fraseologia de les Illes Balears

Avalada pel Premi Ciutat de Manacor d’Assaig del 2017, Bàrbara Sagrera ha publicat el Corpus de fraseologia de les Illes Balears, un important “treball descriptiu d’un corpus de fraseologia representativa del parlar de les Illes Balears”, que segons l’autora tant és un estudi de llengua com una aportació antropològica. Es tracta d’un treball que té l’origen en la tesi doctoral de la filòloga felanitxera, per a la redacció de la qual va rastrejar el Cançoner popular de Mallorca, el Diccionari català-valencià-balear, les rondalles mallorquines d’Alcover i de l’Arxiduc, més les recopilacions rondallístiques d’Eivissa i Formentera de Castelló Guasch i les de Menorca d’Andreu Ferrer i de Francesc Camps.

El resultat de la investigació és un llibre extens i teòricament molt ben fonamentat en els corrents lingüístics que defineixen, estudien i classifiquen les anomenades unitats fraseològiques, és a dir, aquelles fórmules fixes i que no tenen un significat directe amb relació al que diuen. És el cas de les parèmies o refranys (Creure és criança), locucions de naturalesa diversa (Alçar les orelles, No veure-hi de cap bolla, A pit descobert, Nou de trinca…), enunciats que es col·loquen en determinats contextos (No vos dic res, usat per intensificar allò que es descriu a continuació, o Ja hi som, per expressar disgust). També s’hi recullen fórmules com Ben segur o Bon dia.

Lluny de qualsevol tractament fet amb voluntat pintoresca o folkloritzant, el Corpus de fraseologia de les Illes Balears ens ofereix un ric i potent aplec de materials que, destriant el que és propi d’una llengua antiga i històrica, ens permet enriquir la nostra expressivitat oral i escrita. Ho diu l’autora: “Sabem cert que si una llengua es queda sense fraseologia, no desapareix però esdevé una llengua sense fesomia, neutra. Quan una comunitat lingüística és incapaç de mantenir el patrimoni lingüístic dels seus antecessors, amb el que implica això d’actualització, vol dir que el grup ha perdut definitivament la identitat (…) cerquem solucions genuïnes, abandonem els prejudicis i aprofitem el potencial comunicatiu fraseològic que ens singularitza i ens identifica”.

Estudiants i professors, periodistes i escriptors, polítics i activistes, tertulians i influenciadors, predicadors i sermonejadors, periodistes i publicistes, diletants i afectats per l’amor a la llengua, tots tenim a l’abast un impressionant corpus de referència on podem pouar a la recerca d’una millor i més efectiva expressivitat lingüística. Aprofitem-lo.

Bàrbara Sagrera Antich

Corpus de fraseologia de les Illes Balears. Classificació, descripció i contextualització.

Manacor: 2019.

Edicions Món de Llibres.