6.3 Els reptes de MÉS per Mallorca

MÉS per Mallorca com a força política Sobiranista, Feminista, Ecosocialista i Republicana, que parteix del reconeixement de Mallorca com un subjecte polític i que representa el mallorquinisme d’esquerres avui en dia, que ha aconseguit quotes de representació política i institucional gens menyspreables, ha d’afrontar algunes assignatures i reptes importants si es vol convertir amb un projecte polític útil pel canvi de societat, és a dir un projecte de majories. Des de la meva modesta opinió n’aportaré alguns dels que considero imprescindibles:

1. MÉS per Mallorca ha d’esser capaç de liderar la lluita per un canvi de model de desenvolupament econòmic a Mallorca, imprescindible per apostar per una societat postcapitalista que situï el benestar de les persones en primer pla. Per la qual cosa necessita elaborar una estratègia que possibiliti:

  • La construcció d’una nova majoria social pel canvi, per què és obvi que sense àmplies majories aquest objectiu és inabastable.

  • I construir aquesta nova majoria social suposa cosir aliances tant polítiques com socials entorn d’un pla de transició sobre la base d’objectius tàctics de mínims i compartits.

2. Completar la consolidació de MÉS per Mallorca com a pal de paller del sobiranisme i el mallorquinisme polític per la qual cosa cal tenir present que:

  • El gran repte de Més per Mallorca és mantenir la seva aposta fundacional per un projecte transversal, inclusiu i amb vocació de majories i que fa bandera de la seva pluralitat interna que cal incrementar.

  • Mantenir i incrementar el millor capital que té MÉS que és la seva força i presència municipal. El municipalisme és la principal fortalesa de MÉS per Mallorca.

  • MÉS per Mallorca necessite créixer en nombre de militants i en implantació a la societat, tractar la pluralitat com un valor positiu i cuidar la seva militància amb transparència, informació i formació.

  • L’apoderament de la seva militància és una premissa imprescindible i irrenunciable per pura coherència amb els seus principis. Per tant cal crear i potenciar espais de debat polític que garanteixin tant la més amplia democràcia interna com la cohesió.

3. Teixir i enfortir complicitats amb la societat civil.

Des de MÉS per Mallorca som plenament conscients que sense una societat civil independent, forta, arrelada i amb capacitat de mobilització la construcció nacional esdevé gairebé impossible. En conseqüència la debilitat dels moviments socials, la confrontació entre ells o amb les forces polítiques progressistes i especialment amb MÉS ho hem de considerar un problema greu per l’avenç d’una estratègia de canvi. Per tant l’enfortiment de la xarxa cívica del País o la confluència entre l’esquerra política i l’esquerra social, també son problemes de MÉS als que cal donar-li sortida.

4. La necessitat d’un projecte sobiranista confederal per a totes les Illes.

El fet que les forces sobiranistes de cada illa parteixin d’un planejament nítidament insularista no pot obviar que existeix un terreny de joc interinsular on es desenvolupa i sustenta una part substancial de les polítiques insulars. La mateixa existència d’un únic Estatut d’Autonomia, d’un Parlament i d’un Govern ho certifiquen. També és evident que les relacions amb l’Estat o amb la Unió Europea es desenvolupen des de la Comunitat Autònoma. Cal construir un projecte sobiranista confederal que respectant escrupolosament la sobirania insular respectiva sigui capaç d’articular polítiques comunes vers els Països Catalans, l’estat espanyol i la Unió Europea.

5. MÉS per Mallorca vol canviar el món començant per Mallorca. En conseqüència ha de tenir una política global i un projecte d’aliances pels Països Catalans, l’Estat Espanyol, la Mediterrània i la Unió Europea.

Des de MÉS per Mallorca s’hauria d’apostar per la construcció d’una Confederació de partits sobiranistes d’arreu de l’estat espanyol que alhora es plantegés polítiques d’aliances amb forces nacionalistes de centredreta per determinats temes i amb les esquerres espanyoles per altres. També caldria teixir complicitats amb forces polítiques similars a ambdues ribes de la mediterrània i especialment amb les Illes de la mediterrània occidental. I per descomptat estrènyer relacions amb el grup parlamentari europeu d’ALE – Els Verds

6. Així mateix MÉS per Mallorca ha d’enfortir i reforçar la seva pròpia organització amb:

* Un Coordinador/a i una Comissió Executiva amb capacitat d’assumir totes les tasques quotidianes de direcció que li correspon i que compti amb el suport i el reconeixement de la militància.

* Un Consell Polític representatiu de les agrupacions locals i de les sectorials capaç d’impulsar el debat polític que MÉS necessita, especialment els seus reptes estratègics.

* Agrupacions locals i sectorials que afrontin les seves respectives tasques dins els seus àmbits, però que també sàpiguen transcendir les seves pròpies polítiques locals i sectorials per afrontar el debat i l’aportació de propostes per les polítiques globals de MÉS per Mallorca.

* El debat polític és una necessitat per la bona salut de l’organització. Cal trobar espais i temps pel debat polític. El debat polític és el combustible necessari per a la democràcia interna. La presa de decisions democràtiques requereix un procés previ de maduració, un debat obert i franc entre companyes que tinguin com a objectiu trobar els punts en comú. Les assemblees, els referèndums, les primàries sempre haurien de ser la darrera estació d’un procés de debat sense idees preconcebudes que no cerqui en primera instància la confrontació sinó la recerca del consens.