5.1 La força d’un projecte col·lectiu per revolucionar les finances

Han passat pocs dies de l’Assemblea de Socis i Sòcies de Banca Etica que m’ha elegit presidenta i voldria començar aquesta etapa donant les gràcies a les més de cinc mil persones que han participat en aquest procés democràtic.

Ha estat un desenvolupament estimulant, de vegades fatigós. El meu compromís ara és treballar de manera que es recullin les propostes i sol·licituds presents en aquelles tensions, que han fet que molts i moltes de nosaltres discutíssim, i que passin tot seguit a un espai de diàleg i debat.

I ara què ens espera?

Ens esperen les vies internacionals, l’afirmació de les polítiques europees en favor d’unes finances sostenibles: s’ha reforçat el nostre compromís dins de la FEBEA – Federació Europea de Bancs Ètics i Alternatius i de la GABV – Aliança Global per una Banca amb Valors, i s’ha consolidat la relació amb les entitats internacionals per les finances sostenibles.

Ens esperen els reptes de l’economia social i l’economia circular: posar en marxa els serveis financers per donar suport als estils de vida que respecten l’ésser humà, el medi ambient, i que promouen les relacions socials. Nosaltres ho fem triant associats i projectes que estiguin en disposició de crear un impacte social i ambiental positiu en els seus territoris i comunitats.

Les entitats del Tercer Sector, que sempre han estat les nostres companyes de viatge. Banca Etica, com a soci financer que dóna suport al naixement i desenvolupament de projectes per a la regeneració d’infraestructures socials, ha d’acompanyar tant la redefinició d’estructures com una relectura identitària.

Ens esperen els projectes d’educació financera i nous processos d’implicació de la joventut que volen donar-li protagonisme en les finances ètiques a través de reunions a la universitat i de promoció d’oportunitats laborals.

Volem que les finances ètiques treballin per la inclusió financera i que arribin a les perifèries dels nostres territoris a Itàlia i Espanya. Tindrem un compromís especial amb els projectes que s’ocupen de l’apoderament femení.

Són vies que podran comptar amb nous associats i col·laboradors en el sector dels microcrèdits a Itàlia i al Sud del món.

Continuarem treballant en la participació i la democràcia organitzativa, impulsant nous experiments per després valorar i millorar els diversos espais de diàleg i debat. I la cultura cooperativa en les relacions entre la base social, el personal i amb la clientela, que és el que diferencia la nostra manera de fer banca.

Continuem estant orgullosos/oses del nostre banc i contribuint amb el nostre compromís i determinació a promoure les finances ètiques, som part d’un projecte col·lectiu i aquesta és la nostra força.