5.1 El Consell Municipal de Model de Ciutat, un instrument necessari

Antecedents

Al llarg del 2017, un bon nombre de persones de diverses disciplines i de diverses institucions, coneixedores de Ciutat, convocades per Palma XXI, ens vàrem trobar per debatre l’evolució de Palma dels darrers anys i les repercussions que ha tingut sobre el patrimoni i la mateixa trama física, personal i institucional de Palma.

A partir de tot un seguit de reflexions vàrem definir 40 propostes per estimular el debat sobre el Futur de Ciutat, un debat obert a tothom. Varen participar en l’elaboració de les propostes representants de la UOB, del Col·lectiu Alternatives, del Cercle d’Economia, de la Fundació Gadeso, de la Fundació Impulsa; d’ARCA, del Grup d’Opinió d’Arquitectes; de l’Obra Cultural Balear; i de Palma XXI. Una vegada tancades les propostes, es varen presentar a premsa en un document que duia com a títol: Palma té remei?.

El 16 de novembre de 2017 ens reunirem amb el Batle Antoni Noguera i el Regidor de Cultura, Llorenç Carrió, per presentar-li el projecte. El Batle es va mostrar molt interessat, tot compartint la idea d’explorar una fórmula per establir una cooperació duradora entre les entitats ciutadanes i les administracions públiques que actuen a Palma, per projectes a llarg termini que tenguin un gran consens ciutadà. El projecte també es va presentar a tots els partits polítics. Tots es mostraren interessats a posar en marxa un òrgan que facilités la col·laboració entre les entitats ciutadanes i l’Ajuntament.

Ens vàrem posar d’acord aprovar la creació del Consell Municipal de Model de Ciutat i el mes de desembre del 2108 així es va fer en el Ple Municipal. El mes de maig del 2019 es va constituir però fins al mes d’octubre no vàrem començar a fer feina, ja que hi va haver un procés electoral pel mig. Ara està presidit per Neus Truyol, la regidora d’Urbanisme.

Què ha de fer el Consell Municipal de Model de Ciutat?

En els seus estatuts , l’article primer ens diu que El Consell Municipal de Model de Ciutat de Palma és l’òrgan consultiu, d’assessorament i debat per definir el model de Ciutat com a Pla estratègic global per a Palma. A més dels representants tècnics de la Regidoria, hi ha un representant de cada partit polític, tres experts anomenats per la Presidència i un representant de cada entitat ciutadana inscrita. El Vicepresident és Antoni Tarabini de la Fundació Gadeso, escollit per les entitats i anomenat per la Presidenta.

En aquests moments al Consell hi participen les entitats següents: FFAAV, GOB, ARCA, OCB, Joves Arquitectes de Mallorca, Fundacions Darder-Mascaró, Cercle d’Economia, Fundació Gadeso, EAPN i Palma XXI.

Principis per un nou model de Ciutat

En la primera reunió de feina s’han aprovat per unanimitat els deu principis que han de regir el nou model de Ciutat. El primer principi és el de la necessitat de tenir una proposta de futur per Palma. En el segon expressam que Palma ha de seguir essent una ciutat d’encontre i intercanvis econòmics internacionals, però no únicament centrats en el turisme sinó en altres economies. Amb el tercer deim que ha de ser una ciutat estimada i respectada per tots.

El quart principi és el d’una ciutat que es compromet amb les persones, amb habitatge accessible, pels infants, per a la gent gran i que lluita per la igualtat total entre dones i homes. El cinquè ens diu que Palma ha de ser una ciutat policèntrica, on tots els barris siguin igual de protagonistes.

El sisè ens obliga a fer un pla específic pel Centre Històric, ja que està massa saturat d’activitats turístiques i afectat per la gentrificació. El setè ens compromet a fer una ciutat oberta a la mar, posar l’accent a tot el front marítim de la Badia de Palma per fer-lo més accessible a la ciutadania. Amb el vuitè principi manifestam que volem una ciutat verda que faci front al canvi climàtic. El novè ens compromet a tenir una visió d’àrea metropolitana col·laborant amb els municipis veïnats i amb el darrer principi ens compromet a fer una ciutat més ben governada. (Per més detall podeu anar a la web:

https://iniciativesxxi.com/wp-content/uploads/2019/10/10-principis-per-construir-model-de-ciutat.pdf)

Pels sis pròxims mesos ens hem posat el repte de debatre propostes per millorar l’habitatge, la mobilitat i el turisme. Per cada un d’aquests temes es presentaren propostes per part de tots els membres i també es faran jornades públiques perquè tothom que vulgui hi pugui participar. A la fi hem tengut un bon començament del Consell, diria jo.

Esperem que ara si, després de tres anys de fer les primeres passes, l’Ajuntament de Palma i les principals entitats socials de Ciutat facin feina conjunta pel bé de tota la ciutadania.