4.3 Decret Llei d’Habitatge

Ens trobam davant una nova mesura d’aquest Govern, fruit dels acords de Bellver, per fer front a la crisi d’habitatge que vivim i que ja pràcticament ningú s’atreveix a posar en dubte. La situació és clara a la nostra comunitat. És pràcticament impossible trobar un habitatge digne per llogar a un preu assequible, la bombolla torna a ser de proporcions incalculables, i si rebenta l’ona expansiva, ens tornarà a afectar a tots. Només si som capaços de garantir el dret a l’habitatge farem possible que moltes ciutadanes i ciutadans del nostre país puguin tirar endavant el seu projecte vital.

És important destacar que aquest decret és una passa més en la feina iniciada la passada legislatura amb la llei d’habitatge aprovada al Parlament de les Illes Balears, que aquesta legislatura el govern ha de desenvolupar.

L’objectiu ha de ser que entre totes les Administracions públiques, de forma coordinada i aprofitant tots els recursos que tenim a l’abast, es doni una resposta eficient, imaginativa i valenta a les necessitats reals de la ciutadania en aquesta matèria, per tant contenir el preu de l’habitatge al mercat lliure.

És per això que la feina conjunta de les diferents Administracions públiques és imprescindible. Gràcies a aquest decret llei, tant Ajuntaments, com Consells i Govern, tots en la mesura de les seves possibilitats i guardant les seves competències, però amb agilitat, han de fer possible que en poc temps veiem tots plegats com hi ha habitatges per llogar.

També hem de destacar que aquest decret implica al sector privat en la construcció i gestió d’habitatge hpo, que és el mateix que dir que s’implica al sector privat en la solució.

De les mesures concretes que preveu el decret destacaria l’ampliació del dret de tanteig i retracte del Govern per obtenir més habitatge. Podrà adquirir sòl reservat per habitatge HPO i edificis que es venguin a un sol comprador allà on hi hagi habitatges llogats. L’administració podrà comprar habitatge quan siguin execucions hipotecàries, dació o pagament de deute o quan un gran tenidor pretengui vendre a un altre, etc.

Es crea la figura de l’habitatge dotacional hpo per persones amb necessitat temporal d’habitatge i amb dificultats d’emancipació. Es podran construir en sòl descrit com a equipaments públics o en edificis on els planejaments tenguin previst desenvolupament.

En definitiva, una passa més per seguir desenvolupant polítiques actives d’habitatge tan necessàries al nostre país i sobretot ara que ens ve una crisi, la proporció de la qual, ara com ara, ningú és capaç de calcular.