4.3                    Aprovat Un nou Pla de l’Economia Social a les Illes Balears 2018 – 2022

L’aprovació del Pla de Director de l’economia social per al període 2018-2022 és una gran notícia per aquestes empreses que generen un treball estable i de qualitat on les persones són l’eix de l’empresa per damunt del capital.

Aquests tipus d’empreses on la participació democràtica, l’arrelament al territori i l’equitat amb les persones desfavorides, d’exclusió social i la presència de les dones tant als òrgans executius com al treball de l’empresa és totalment equitativa sense necessitat de posar quotes com a altres empreses i la responsabilitat social com la conciliació laboral diferencien aquest model empresarial.

Però malgrat totes aquestes grans qualitats que ens hauríem de fer reflexionar sobre tot a aquelles persones que parlen de fer un canvi de model productiu, encara són les grans oblidades a les Illes Balears, possiblement perquè l’economia balear se sustenta bàsicament amb la indústria hotelera. No així a altres indrets del territori espanyol on les mesures dels governs de cada comunitat han fet augmentar el nombre d’empreses d’economia social.

Per això era necessari que el Govern de les Illes a través de la seva Conselleria de Treball i amb la complicitat de totes les entitats que representen l’economia social de les balears redactessin un Pla Director de l’Economia Social de les Illes Balears real i impulsor de noves polítiques d’incentius tan importants com donar visibilitat a l’economia social i per això aquest primer Pla tindrà cinc línies estratègiques i un total de 27 accions amb un pressupost per aquests quatre anys de 3.771.345 euros.

Aquestes línies estratègiques recorren les esperances d’un sector que vol créixer de forma sostenible, però amb visió de futur. Així, modernitzar el marc legislatiu amb l’aprovació d’una Llei de micro-cooperatives on el mínim seran 2 socis, serà un efecte per crear-ne noves. La inclusió de cursos propis a la Universitat per conèixer les empreses d’economia social i alhora formar assessors, advocats, economistes, gestors, i altres pot obrir un camp de visualització prou necessari i enriquidor per a tota l’economia.

El fet de crear un pla de difusió i foment de l’economia social per a tota la societat, la inclusió de tallers a les escoles com el programa ICAPE que motiva a l’alumnat per crear empreses d’economia social. A més a més el pla es fixa marcar polítiques d’incentivar l’ocupació amb ajudes econòmiques als nous socis que decideixen emprendre a través d’una cooperativa o ajudes a empreses d’inserció tant per a tècnics com per mantenir llocs de treball. Així com el suport econòmic a les estructures organitzatives perquè desenvolupin tasques d’orientació, seguiment i tutorització dels nous projectes, són sens dubte unes estratègies que donaran un impuls important a aquesta economia sense oblidar les clàusules socials que s’aplicaran obligatòriament a totes les Administracions a partir del 9 de març quan es publiqui la nova llei de Contractes públics.

En resum el Pla Director de l’economia social aprovat unànimement pel Consell d’Economia Social i el Cooperativisme per unanimitat, és la gran esperança per intentar canviar un model d’empresa, competitiva, innovadora, sostenible i localitzada en el territori on els interessos de millorar la vida de les persones han de substituir la necessitat de guanyar diners de forma insolidària.