4.2 Un nou Decret innovador per millorar l’atenció a la dependència

Els serveis d’Atenció a la Dependència és un sistema de protecció social àmpliament reconegut i sol·licitat per la població de persones majors i per les persones amb discapacitat. A les Illes Balears tenim més de 25 mil persones reconegudes amb un grau de dependència, 9.086 amb grau I, 9132 amb grau II i 7.054 amb grau III

Les persones reconegudes com a persones amb discapacitat, a les Illes Balears, són 52.128, de les quals 30.668 tenen reconegut una discapacitat entre un 33-64% i 21.460 amb una discapacitat superior al 64%.

Són dos serveis que requerixen reflexió constant, fruit de la pràctica diària de la seva gestió.

El dia 5 de desembre de 2019, el Govern va aprovar el decret pel qual es regula el procediment per al reconeixement del grau de discapacitat i els principis general per al reconeixement del grau de dependència, així com modifica l’actual decret que regula la intensitat de protecció de serveis i el règim de compatibilitat de les prestacions del sistema de dependència.

El decret, que entrarà en vigor, el mes de maig, té dos objectius. Per una banda regular alguns aspectes rellevants en el dia a dia de la prestació dels serveis, que encara no els tenim regulat, com són: les sol·licituds de trasllat -de centre i/o municipi- realitzades per aquelles persones que ja han accedit als serveis d’atenció a la dependència, la necessitat de facilitar els agrupaments familiars de les persones dependents, les conseqüències de la renúncia a la prestació dels serveis sol·licitats.

L’elaboració de la norma respon a l’interès general, atès que totes les persones dependents han de poder accedir en condicions d’igualtat i de manera àgil al conjunt de residències i serveis d’estades diürnes en aquesta situació. També s’ha produït una progressiva incorporació de serveis per a l’atenció a la dependència, com són els serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i promoció de l’autonomia personal, per als quals també cal regular els principis d’accés, permanència i trasllat.

Tant el servei de promoció de l’autonomia com el de la teleassistència, han tengut una millora molt considerable els darrers quatre anys. El servei de Teleassistència lligat a dependència va passar de 0 aparells l’any 2015 als 6.693 actuals; el servei de Promoció de l’Autonomia de 84 l’any 2015 als actuals 2.254 usuaris.

No han estat els únics serveis que ha crescut aquests darrers quatre anys, també s’ha produït un increment de places residencials passant de 2.041 places de l’any 2015 a 2.857 actuals, i el mateix amb centres de dia passant de 953 places de centre de dia a 1.911.

Actualment una persona que vol fer la valoració de discapacitat i també vol fer la valoració de dependència, ha de fer dues sol·licituds diferenciades, ha de passar per dos equips professionals diferents. La realitat és que un percentatge molt elevat de ciutadans són persones amb discapacitat i a la vegada persones amb dependència, per tant són moltes les persones que necessiten passar per dues valoracions.

Aquest és l’altre objectiu que el decret vol unificar el procés de sol·licitud de la discapacitat i de la dependència amb una única sol·licitud, un sol sistema informatiu, un equip conjunt de valoració.

Des de la Conselleria d’Afers Socials i Esports calculam que aquesta part del decret beneficiaria anualment a més de 7 mil persones.

Això aparentment tan senzill i de sentit comú, requerix molts canvis administratius. El primer, ja està fet, que és tenir el decret que ho reguli. Els altres canvis són crear sinergia entre dos equips que mai han treballat junts, modificar tot el sistema informàtic, i territorialitzar els equips. El decret garanteix un equip a Eivissa, cobertura a Formentera, un altre a Menorca, i a Mallorca un equip cada 200.000 habitants. Aquests equips estaran formats, com a mínim, per 1 professional de psicologia, 1 professional de treball social, 1 professional metge i 2 professionals valoradors.

Actualment una vegada que el professional ha fet una valoració de dependència o de discapacitat fa la seva proposta a l’òrgan que dictamina, és dir a l’òrgan que fa la proposta definitiva de resolució. Aquest òrgan està format, en el cas de la discapacitat pels mateixos professionals que han fet la valoració, que reunits en equip es constitueixen com a tal, a les Balears en tenim 9, en el cas de la dependència és un únic òrgan.

El Decret també organitza un únic Òrgan permanent de dictamen. És a dir un únic òrgan per a la valoració de discapacitat i per a la dependència. Aquest òrgan estarà constituït de forma permanent. Estarà format per 1 professional de psicologia, 1 professional de treball social, 1 professional metge i 1 professional valorador. Aquest òrgan ha de permetre, uniformitat de criteris, més eficàcia, i determinar equivalències entre graus de discapacitat i dependència.

Aquest decret i el seu progressiu desenvolupament permetrà donar una millora atenció al ciutadà que necessiti fer aquestes valoracions. En definitiva, l’objecte d’aquest Decret és regular el procediment per al reconeixement i la revisió dels graus de discapacitat i dependència i fer més eficient tota la gestió de les prestacions de l’atenció a la dependència.