4.2 Carta de la Plataforma cívica per la Reforma del Sistema de Finançament i el REIB

Palma, a 25 d’octubre de 2017

Membres de la Plataforma:

La societat balear, representada per més de setanta institucions pertanyents a la Plataforma Cívica per la reforma del sistema de finançament i el REIB, relacionades en annex núm. 2, desitja fer-li arribar el seu malestar i preocupació pel fet d’estar sistemàticament a la cua de totes les comunitats autònomes pel que fa al seu finançament autonòmic.

És per això que hem subscrit un Manifest (adjuntat com a annex núm. 1 per denunciar aquesta situació que ha contribuït que la nostra Comunitat hagi passat de tenir la renda més gran per càpita a caure a la setena posició d’aquest indicador econòmic.

Desitgem així mateix destacar la pluralitat de les institucions adherides al Manifest, entre les quals es troben tant la Universitat de les Illes Balears (UIB), patronals empresarials, sindicats representatius i col·legis professionals com a entitats anomenades del tercer sector (Càritas, Creu Roja, Projecte Home, etc.).

També hem aconseguit l’adhesió unànime i consensuada al Manifest de tots els partits polítics amb representació parlamentària del Govern autonòmic, consells insulars i ajuntaments de les Illes Balears.

Com anem afirmant, les Balears, és una de les poques comunitats autònomes que aporta una part de la seva recaptació impositiva de forma solidària a la resta de Comunitats, de tal manera que, algunes d’elles acaben disposant de majors ingressos en detriment de la finalitat essencial. Així, les Illes Balears descendeixen a la mitjana dels indicadors degut, sobretot, al seu enorme deute (una de les majors) i, en conseqüència, els ciutadans perceben les més baixes despeses per càpita en educació, sanitat i serveis socials.

I és que més de la meitat del deute es deu a l’infrafinançament, conseqüència de competències mal dotades.

A tot això hem d’afegir el fet que la nostra Comunitat es compon de quatre illes habitades i recordar que la insularitat és l’únic fet diferencial reconegut a la nostra Constitució (art. 138.1 CE).

Per tot això reclamem un règim especial per a les Illes Balears que permeti la igualtat de condicions per a tots els ciutadans i perquè les nostres empreses puguin ser competitives.

La insularitat té importants conseqüències, ja que suposa una major carestia de la vida per als seus ciutadans (la UIB l’avalua en 877 milions d’euros anuals) i uns majors costos per a les seves empreses (entre d’altres, la importació-exportació de productes o la vulnerabilitat d’estocs).

Finalment ens resta traslladar-li que les inversions per habitant que l’Estat realitza a les Illes Balears també la releguen als últims llocs d’entre totes les comunitats.

Esperem la seva comprensió per revertir una situació que considerem injusta pel que fa al:

• Sistema de finançament autonòmic

• Règim Especial Insular

• Inversions de l’Estat a la nostra Comunitat

• Tractament del deute

Rebi una cordial salutació.

Plataforma Cívica per la reforma del sistema de finançament i el REIB.

* No hem afegit els annexos a què fa referència la carta per l’excés d’espai que suposaria.