4.1 Memòria del Consell Econòmic i Social de l’any 2019

Sobre l’economia, el treball i la societat

de les Illes Balears

El 29 d’octubre passat es presentà al públic a l’hotel Melià Palma Marina, la Memòria del Consell Econòmic Social sobre la realitat econòmica, social, laboral i mediambiental de les Illes. Aquest treball forma part de les obligacions institucionals d’aquest, segons dicta la mateixa Llei constitutiva de la institució.

Però aquestes Memòries són també una eina molt potent per donar una visió global de l’estat de la comunitat. Entorn de seixanta persones participen en la seva elaboració, a partir de les darreres actualitzacions de les dades estadístiques oficials disponibles. En l’esforç realitzat en la Memòria de l’any 2017, es varen poder recuperar un seguit de sèries històriques de dades, que per la suspensió del CES decretada per Bauzá el 2012, varen quedar paralitzades. Per tant, les Memòries no sols donen una visió estàtica de l’any analitzat, sinó que en molts d’aspectes, complementen la realitat dinàmica de les tendències i dels fluxos econòmics, socials i mediambientals.

Per altra banda la Memòria del Consell Econòmic i Social 2019 ens situa a les Illes en la realitat prepandèmia de la Covid19. Les comparacions amb les dades que reflectirà la Memòria de l’any 2020 seran prou colpidores. L’any 2019 comença a trontollar la tendència al creixement continuat iniciat l’any 2014. S’alenteix el creixement del VAB interinsular al 2%. Així i tot, les repercussions d’aquest creixement en la reducció de l’atur, taxes de pobresa, alguns altres indicadors del mercat laboral, surten relativament millor posicionats respecte a les altres autonomies de l’Estat. Malgrat la realitat estructural de la temporalitat, treballs parcials i rotació de contractes, segueix essent prou important i amb tendència a créixer. El mercat de l’habitatge i els lloguers pugen molt per sobre de l’índex d’inflació, sense dubte per la compra de persones i capital estranger, de més d’una tercera part de les transaccions immobiliàries. Amb altres paraules, el model de creixement es va reproduint a una velocitat més lenta, però amb les mateixes conseqüències d’increment de les externalitats mediambientals, treballs poc qualificats i pèrdua relativa de rendibilitat empresarial, si no és incrementant l’extracció bruta de plusvàlua.

Malgrat tot no cal caure en la simplificació del diagnòstic. Hi ha dades positives en l’increment del personal investigador, l’increment pressupostari de les Administracions públiques cap a la sanitat, recerca, educació, serveis socials i cultura. Les taxes d’endeutament privat del 89% del PIB regional, són molt inferiors a quan esclatà la crisi de 2008. El deute global de la comunitat autònoma és del 27% del PIB interinsular, mentre que la de l’estat és del 100% sobre el PIB espanyol. El dipòsit de les famílies i dels privats suposen el 80% del PIB. Unes dades per intuir la capacitat de resistència comunitària de cara a la gran crisi oberta aquest 2020 per la pandèmia.

La virtualitat de la memòria del CES és que dóna una visió de conjunt de tot un seguit de problemàtiques, que una vegada plantejades, animen a un posterior aprofundiment pel seu millor coneixement i tractament. També ajuda a conèixer una mica millor l’entramat institucional de la comunitat, a on el paper dels Consells insulars és clau en temes d’ordenació territorial, protecció mediambiental, gestió de residus, gestió de carreteres i mobilitat, serveis socials, promoció de la cultura, desenvolupament local, promoció turística, i excepte el Consell de Mallorca, també en transport terrestre i agricultura. Un entramat que porta en alguns temes un esforç de recerca i tractament de dades, ja que les fonts estadístiques a vegades no són homogènies, o estan compartides en diferents àmbits de gestió administrativa.

Al Parlament s’ha celebrat fa poc el debat sobre l’estat de la comunitat. El portaveu de MÉS per Mallorca Miquel Ensenyat es referí a l’estudi de prospectiva H2030 que publicà el CES el passat març de 2019. Em sembla important que el CES sigui tingut en compte com una entitat útil a la societat de les Balears. La Memòria del CES 2019 és el vertader i real estat de la comunitat. Una gran i completa ecografia. L’avaluació del seu diagnòstic i les receptes pel tractament dels seus mals, ja són figues d’altre paner.