3.2 Proposta del Fòrum de la Societat Civil

Les entitats sota-signants treballem sobre temàtiques diferents i en conjunt tenim una base social molt ampla. Som entitats sense afany de lucre, democràtiques, transparent, que des d’una pluralitat de visions, representam una part important de la societat civil de les Illes Balears i entenem que la participació real i efectiva és imprescindible en una societat democràtica avançada.

Ens sentim molt preocupats per la situació actual de la nostra comunitat i volem col·laborar, aportar idees i accions positives per tal de minimitzar l’impacte de la crisi que ha portat el coronavirus en aquelles persones que més la pateixen, i orientar el futur cap una societat més forta, més resilient, més equilibrada, més justa i pròspera, amb l’obligació d’assumir el repte social, laboral i de l’emergència climàtica i el col·lapse ecològic.

La crisi actual causada per la COVID ha aguditzat altres crisis que ja havíem patit anteriorment, especialment des de la sortida de la crisi financera internacional del 2008. Podem esmentar els danys als de drets socials i laborals, el canvi climàtic, la pèrdua progressiva del nostre patrimoni, la inestabilitat del teixit cultural, el col·lapse de la mobilitat, la sobreexplotació dels recursos i del territori, les desigualtats socials, l’envelliment de la població i una economia totalment desequilibrada pel monocultiu turístic.

Des dels nostres respectius àmbits d’actuació i experiències, les entitats sotasignants ens hem dedicat contínuament a posar al centre de l’esfera pública de la nostra societat, múltiples i diverses propostes als diferents reptes que tenim, cada vegada més grans i difícils de solucionar. Hem fet propostes legislatives, econòmiques, organitzatives, formatives, que suposen tot un bagatge de coneixement i experiència col·lectiva que representam.

Sortir de la situació en què ens trobam davant aquesta crisi, sistemàtica i multidimensional, requereix molt de debat públic que fonamenti tant la planificació estratègica com l’acció present i futura, i que les administracions escoltin la pluralitat de veus existents a la societat civil.

Fa dècades que a les Illes parlam de la necessitat de canviar el model, però és en moments com aquest, quan hem estat colpejats per la crisi social i econòmica que implica la COVID, que aquest repte es fa inajornable. Aquest és el principal objectiu d’aquest Fòrum de la Societat Civil: formular i debatre propostes de present però sobretot de futur sobre el canvi de model, que no poden estar basades en les mateixes receptes de sempre. Propostes que han de generar consensos socials molt amples i que han de ser escoltades pels poders públics, per tal de poder transitar cap a una societat que no deixi ningú pel camí.

D’ençà que la pandèmia va arribar a Espanya, i també a les Balears, hem assistit a dos tipus d’accions per part del Govern i d’altres entitats que l’han recolzat: unes encaminades a lluitar sanitàriament contra la COVID, i altres dirigides a recuperar la normalitat econòmica i social.

PROPOSTES PER APLICAR AQUEST ANY 2020

Tot i reconèixer l’esforç que s’ha fet fins ara, nosaltres trobam a faltar un tercer grup daccions, de caràcter estratègic, dirigides a la necessària visió del futur que hem de construir per a la nostra societat, en un món cada vegada més globalitzat i més incert, amb un model econòmic que s’ha mostrat massa vulnerable, que genera desigualtats socials, precarietat i pobresa, i amb el repte de l’emergència climàtica. Per omplir aquest buit nosaltres proposem les següents accions per posar en marxa ja, dins aquest any 2020:

1) Elaborar un “Pla rector de transició de model econòmic, ecològic, cultural i social “ a partir dels nombrosos documents que ja han estat elaborats per part de diferents col·lectius i organismes, i amb la participació de tota la societat civil organitzada, amb l’objectiu d’aconseguir un consens social molt ample. Hem de garantir la coherència entre les polítiques de reactivació econòmica a curt termini i l’estratègia de transició social, laboral i ecològica a mitjà i llarg termini, perquè les primeres no hipotequin la segona. També és imprescindible implicar a l’administració de l’Estat, especialment pel que fa als aspectes econòmics de finançament de la nostra comunitat, i a la gestió de les infraestructures de competència estatal (transports, energia, ports d’interès i aeroports).

2) Que les administracions es comprometin efectivament amb aquesta transició necessària: Això implica si més no tres qüestions:

– primera, establir un òrgan de gestió del Pla de Transició, ja sigui a través d’una oficina pública o per un organisme públic-privat, o bé mitjançant una altra fórmula consensuada. Ha de ser capaç de fer propostes d’accions estratègiques viables que haurien de posar en marxa les administracions pertinents i que també haurien d’implicar a l’empresa privada i a la ciutadania en general. El mateix òrgan també tendria una funció de seguiment de les accions acordades, amb objectivitat, eficiència i transparència.

– segona, que les administracions públiques pertinents, incloguin en els pressuposts de 2021 una partida econòmica per fer front a les despeses de les necessàries per engegar el procés, i revisar els elements de fiscalitat autonòmics per poder dotar la comunitat autònoma de fons econòmics suficients per abordar la transició en totes les seves dimensions.

– tercera, que les diferents administracions (Govern, Parlament, Consells insulars, Ajuntaments) es comprometin amb aquesta qüestió i actuïn de forma coordinada entre elles i amb la societat civil, als seus respectius àmbits.

3) Generar més participació per gestionar la crisi, en la qual tots els sectors i col·lectius socials s’hi vegin implicats. No deixar la sortida de la crisi únicament en mans de l’administració pública o els mercats. Tant en l’esfera autonòmica com insular i municipal, les entitats de la societat civil volem ser presents en els organismes i espais pertinents per tal de fer arribar i debatre, amb tots els actors, les polítiques immediates i que han de configurar la base de les polítiques de futur. Tot això és possible en el marc jurídic de la Unió Europea i la Constitució, i amb els canvis normatius autonòmics que calguin.

A més d’aquestes mesures a curt termini, que consideram imprescindibles per visibilitzar aquest compromís necessari de les administracions perquè el canvi de model no quedi novament en paraules buides, des del Fòrum de la Societat civil ens comprometem en l’elaboració i proposta d’accions que s’haurien de posar en marxa a mitjà i llarg termini. Unes mesures que començarem a debatre i formular des de la nostra pluralitat i de forma autònoma a partir d’aquest mes de setembre, tot mirant de sumar el màxim d’organitzacions socials de totes les Illes a aquest projecte. I que aspiram al fet que contribueixin a una acció acurada dels poders públics i formin part d’aquest Pla Rector de la Transició, en el marc d’unes directrius socials i econòmiques de l’Estat Espanyol i la Unió Europea que s’han de posar al servei de la millora d’una comunitat que ha quedat en estat d’emergència.

Llistat d’entitats signants

ARCA

CCOO

Cercle d’Economia de Mallorca

Col·lectiu Alternatives

Coordinadora d’ONGDs (CONGDIB)

EAPN-Xarxa per la Inclusió Social

Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Palma

Fundació Gadeso

Fundació Iniciatives del Mediterrani

Fundació Marilles

GOB

Joves Arquitectes de Mallorca

Mercat Social

Obra Cultural Balear

Palma XXI

PIMEM

Pla de Mallorca XXI

Tramuntana XXI

STEI-Intersindical

UGT

Unió de Pagessos