3.2 AMICS DE LA TERRA reclama la transició cap a un model energètic sostenible per mitjà de Parcs de petita/mitjana dimensió

En l’últim mes la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic ha realitzat la informació pública per a l’autorització administrativa, declaració d’utilitat pública i avaluació ordinària de l’impacte ambiental de 6 projectes de parcs fotovoltaics la dimensió dels quals entenem que sí que s’ajusta a la realitat geogràfica d’un territori reduït com són les Illes Balears.

En efecte, els projectes dels parcs fotovoltaics a Llucmajor (Buniferri i Alacantí), Bunyola (Son Pons i Sa Tanca), Consell (Són Corcó), Sant Antoni de Portmany (Bosc donin Lleó), i Ses Salines (Sa Cometa) aportaran en el seu conjunt una potència total de 22.400 kW pic, la qual cosa representa la meitat de la potència d’un dels megaparcs recentment autoritzats pel Govern Balear (Santa Cirga a Manacor i s’Àguila a Llucmajor).

És a dir, la transició cap a un model energètic sostenible SÍ és possible mitjançant parcs de petita / mitjana dimensió, sense haver de recórrer a megaparcs com els anteriorment citats.

Els cinc parcs fotovoltaics projectats que es troben en tramitació tenen algunes característiques comunes:

• En cap cas se superen les 4 Ha de superfície afectada

• No requereixen, tampoc la realització de noves i grans infraestructures elèctriques per a l’abocament de la seva energia a la xarxa, ja que es projecten en zones properes al recorregut de línies existents de 15 kV, amb la qual cosa només fa falta l’execució de petits trams de xarxa (en gran part soterrades) per a la seva connexió amb les estacions transformadores dels parcs.

• En tractar-se d’instal·lacions de potències que oscil·len entre els 3 i 4 MW, es redueix el transport de l’energia generada fins als punts de consum, i en conseqüència les pèrdues a la xarxa, contribuint d’aquesta manera a la transformació del nostre sistema elèctric cap a un model de generació distribuïda de l’energia.

• Els emplaçaments no afecten zones d’especial interès agrícola, i fins i tot en alguns casos se situen pròxims a zones que podríem qualificar de lleugerament degradades (proximitat a Son Reus en el cas de Bunyola).

L’entrada en funcionament d’aquests nous sis parcs fotovoltaics suposarà:

• Una generació elèctrica renovable de gairebé 35.000 MWh / any, la qual cosa suposa una mica més del 6% de l’energia elèctrica consumida a Balears l’any 2016.

L’eliminació de l’emissió d’unes 68.000 Tn / any de CO2, sense comptar les emissions de SO2, NOx i altres partícules que originen la generació elèctrica a les centrals tèrmiques de les nostres illes.

Per això volem manifestar el nostre suport a aquest tipus de projectes per aconseguir la transició energètica cap a un model 100% renovable que necessiten les nostres Illes i que s’està impulsant des del Govern Balear a través de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic.

És evident que, malgrat les dificultats que el funcionament econòmic del sistema elèctric espanyol ofereix, hi ha uns inversors que veuen econòmicament viable l’execució d’aquests projectes, de manera que definitivament hauria d’abandonar-se la línia d’autorització de grans parcs mitjançant les iniciatives legislatives que siguin necessàries, i en tot cas donar suport a aquest tipus de projectes de menys dimensió i perfectament integrables en el nostre territori. Suport que es tradueixi tant en l’agilitat administrativa per a la seva tramitació, com fins i tot amb algun tipus d’ajuda econòmica a la inversió inicial, ja sigui mitjançant la utilització de fons europeus (FEDER) ja sigui mitjançant els fons recaptats per l’ecotaxa.

Més informació: 640.240.624

Desembre 2017

Amics de la Terra Mallorca

info@amicsdelaterra.org

www.amicsdelaterra.org